یکشنبه

یکشنبه

93/05/26

فیلم سینمایی فرار بزرگ

00:00

به روز - تکرار روز قبل

01:35

برنامه شبانگاهی

02:00

قران و اذان صبح

04:45

سمت خدا 05:15
سخنرانی مذهبی 06:20
ورزش و سلامتی 06:50
جهانشهریها 07:15
ویتامین 3

08:00

1448

09:35

سلامت باشید

10:00

به روز 11:00
با اجازه 11:40
بهونه

12:35

زلال احکام

12:50

سمت خدا

13:35

سریال دردسرهای عظیم

14:35

ورزش شروعی دوباره 15:50
سکه 16:30
پخش مستقیم فوتبال لیورپول - ساوتهمپتون 17:00
جهانشهریها 19:35
سریال ایرانی دردسرهای عظیم 21:00
روزگار ما 22:30
مستند غولهای اقیانوس 23:10