چهارشنبه

چهار شنبه

93/06/26

پخش مستقیم فوتبال دورتمند - آرسنال

00:00

سریال ایرانی دردسرهای عظیم

01:10

به روز (تکرار)

02:05

برنامه شبانگاهی

02:30

قران و اذان صبح

05:23

سمت خدا 05:45
سخنرانی مذهبی 06:35
ورزش و سلامتی 07:10
جهانشهریها 07:25
ویتامین 3

08:00

سلامت باشید

10:00

به روز 11:00
با اجازه 11:40
بهونه 12:30
زلال احکام 12:45
سمت خدا

13:30

سریال ایرانی دردسرهای عظیم

14:35

مستند موجودات جنگل 15:50
 لباس ایرانی 16:45
کنکور آسان است 18:05
اذان مغرب 19:29
سفربخیر 19:55
سریال ایرانی دردسرهای عظیم 21:00
استودیو 22:25
پخش مستقیم والیبال ایران و آلمان 23:00